Facebook

Modernizácia vybavenia Mestskej knižnice v Seredi

 

Mesto Sereď  získalo NFP na realizáciu projektu s názvom „Modernizácia vybavenia Mestskej knižnice v Seredi“ v rámci výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Sereď a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorá nadobudla účinnosť dňa 17.11.2022.

 

Názov projektu:

 

Modernizácia vybavenia Mestskej knižnice v Seredi

Kód projektu v ITMS2014+:

 

302071BPR7

Miesto realizácie:

 

Sereď

Operačný program:

 

Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom:

 

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

Špecifický cieľ:                

7.7 - Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii

 

NFP:

maximálne do výšky 188 200,55 EUR

 

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je nákup vybavenia do priestorov Mestskej knižnice za účelom zvýšenia pohodlia návštevníkov, možnosti efektívneho informovania návštevníkov, zefektívnenia nástroju na zamedzenie vstupu osobám s vážnymi príznakmi respiračnej choroby, zvýšenia kvality vyhľadávania titulov v knižnici, zvýšenia pocitového zážitku v teplejších (letných) mesiacoch, sprístupnenia biblioboxu a knižnice osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, bezbariérového vstupu pre osoby ZŤP.

Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnej inštitúcie - Mestskej knižnice v Seredi. Tento cieľ sa dosiahne dvoma hlavnými aktivitami :

1. Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcie

2. Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie